Annulering bijeenkomst!!

De bijeenkomst op 23 maart in het Trefpunt gaat niet door. We volgen de landelijke richtlijnen en we denken dat uw gezondheid en veiligheid nu belangrijker zijn.
Als de corona-maatregelen opgeheven zijn zullen we een nieuwe bijeenkomst plannen over de herbestemming van de Heilig Hart kerk.
Groet, namens de werkgroep,
Bert Vinken

Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief maart 2020

Herbestemming Heilig Hartkerk

 Bijeenkomst op 23 maart in ’t Trefpunt om 19.30 uur 

Uitnodiging voor:  Buurtgenoten die acties willen ondernemen om te voorkomen dat er een vergunning verleend gaat worden voor een Gamecenter als herbestemming van de Heilig Hart Kerk

Beste betrokkenen,

Graag willen we u informeren over voortgang en besluitvorming rondom de bestemming van de HH Kerk. In het kort de huidige stand van zaken

Zienswijze van de buurt op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Op 22 oktober 2019 hebben we een drukbezochte bijeenkomst gehouden over de vergunningsaanvraag en de procedure van de zienswijzen. Tientallen buurtbewoners hebben voor 20 december 2019 een zienswijze bij het College van de gemeente Eindhoven ingediend.

Ook ‘onze’ advocaat Mr. Marcel Smets (de jurist van Keizers Advocaten die ons bijstaat n.a.v. uw vrijwillige bijdrage) heeft, samen met andere juristen namens direct belanghebbende buurtbewoners een uitgebreide zienswijze ingediend bij het Eindhovens College. De gemeente bereidt een reactie op deze zienswijzen voor. We verwachten binnenkort een reactie van de Gemeente.

Als de Gemeente een vergunning voor een ‘Gamecenter’ in de HH Kerk verleent, willen we de procedure bij de rechter voort zetten.

Er zijn betere alternatieven beschikbaar! Belangrijk is dat de bestemming in de buurt past, aansluit bij het beleid van de Gemeente voor meer woningen en/of zorg en geen verkeers-, parkeer- en geluidsoverlast geeft.

 Inspanning voor een dialoog

We hebben nogmaals geprobeerd het gesprek aan te gaan met het kerkbestuur over een alternatieve bestemming. Op 19 februari is er een overleg geweest tussen het voltallige kerkbestuur + twee externe adviseurs van de Sint Jorisparochie en een afvaardiging van de werkgroep. We hebben onze intentie en zorgen gemeld. Het kerkbestuur is nu niet bereid om alternatieve bestemmingen te bespreken.

 Bijeenkomst 23 maart 2020 om 19.30 uur in ’t Trefpunt, Hof van Eden.

We willen tijdens deze bijeenkomst een toelichting geven over de ingediende zienswijzen en het vervolg. Ook zal Mr Marcel Smets eventuele vragen beantwoorden en toelichting geven over de procedures.

Het zou voor onze voorbereiding handig zijn als u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt, per mail naar behoudschrijversbuurt@gmail.com

U kunt uw vragen ook vooraf mailen naar dit emailadres.  Uw komst is belangrijk!

We zien u graag op 23 maart!

Werkgroep ‘Behoud Schrijversbuurt’

Lies Baaijens, Ton Bellemakers, Wim Copier, Frank Koolen, Marjo Korrel, Bert Vinken, Wouter Linckens

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website https://schrijversbuurt.home.blog

Jump XL had nooit vergunning mogen krijgen voor trampolinecentrum in kerk

DEN BOSCH – De gemeente Den Bosch had nooit een vergunning mogen geven aan Jump XL dat zich in de San Salvatorkerk wilde vestigen. Dat oordeelde de rechtbank donderdag. Het trampolinecentrum is er uiteindelijk nooit gekomen. De vergunning is in oktober vorig jaar al ingetrokken op verzoek van het bedrijf, maar de rechter deed alsnog uitspraak.

GESCHREVEN DOOR

Youssef Zerrouk (Omroep Brabant)

Volgens de rechter had er beter gekeken moeten worden naar onder meer de parkeergelegenheid in het gebied rond de kerk en de geluidsoverlast die zo’n bedrijf in de omgeving zou veroorzaken.

Onrust in de buurt
Het Bossche bedrijf Jump XL, met onder meer vestigingen in Oisterwijk, Waalwijk en Eersel kreeg in maart 2018 de vergunning om zich in de kerk in de wijk Orthen te vestigen.

Dat zorgde voor onrust in de buurt. Omwonenden tekenden bezwaar aan bij de gemeente, omdat ze bang waren voor overlast van het verkeer en herrie. De gemeente schoof die bezwaren in september van dat jaar opzij.

De gemeente ging bij het verlenen van de vergunning uit van de parkeernorm zoals die bij een sporthal geldt. Maar volgens de rechter was dat verkeerd omdat dat niet de juiste bestemming van het pand is. De gemeente heeft ook onvoldoende rekening gehouden met stemgeluiden van vertrekkende en aankomende mensen.

En er is onvoldoende onderzocht of de verkeersveiligheid in het geding zou komen vanwege de hoeveelheid bezoekers en auto’s die van en naar het trampolinecentrum zouden gaan.

https://www.omroepbrabant.nl/

 

Beste Buurtbewoners,

Deze week hebben we na de Kerstvakantie als werkgroep Behoud Schrijversbuurt de draad weer opgepakt.
We wensen iedereen een mooi 2020 waarin het ons gaat lukken om een herbestemming van de Heilig Hartkerk mogelijk te maken die past bij onze buurt.
We staan er nog steeds overtuigd en hoopvol in.
Het was voor ons bijvoorbeeld erg positief om te horen van een van de medewerksters achter de Balie van het Gemeentehuis dat zij en haar collega’s het zaaknummer al uit hun hoofd kenden. De grote inbreng van bezwaren/zienswijzen was opgevallen!
De termijn voor het indienen van zienswijzen is nu verstreken en we wachten op de reactie van de Gemeente en bezinnen ons op mogelijke vervolgacties.
We houden jullie op de hoogte, via dit medium en onze website: schrijversbuurt.home.blog

 

Met vriendelijke groet,
namens  Bert Vinken, Frank Koolen, Ton Bellemaekers, Lies Baaijens, Wouter Linckens en Wim Copier,
Marjo Korrel

Voorbeeld Zienswijzen

Gemeente Eindhoven, hoofd van de afdeling ruimtelijke expertise en vergunningen

Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Onderwerp: zienswijze ontwerpbesluit herbestemming Heilig Hartkerk V19/35980

19 november 2019

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief wil ik mijn bezwaren tegen de voorgenomen herbestemming van de Heilig Hartkerk kenbaar maken. Het betreft de aanvraag bekend onder nummer 4225683 en vergunningsnummer V19/35980. Ik woon op zeer korte afstand van de kerk, in/nabij het Hof van Eden, en verwacht directe overlast te ondervinden van deze herbestemming. Daarnaast vind ik dat deze bestemming slecht in de Schrijversbuurt als woonbuurt past, haaks staat op het karakter van het Hof van Eden en ik betwijfel ten zeerste of deze binnen de omgevingsvergunning past.

Deze brief heb ik gezamenlijk met een aantal buurtbewoners opgesteld en u zult dan ook van ons allen dezelfde brief ontvangen, echter persoonlijk ondertekend. Hieronder vindt u een overzicht van verwachte problemen en redenen waarom ik bezwaar maak tegen uw voorgenomen besluit.

 1. Onzorgvuldige inpassing in een woonbuurt

Een onderneming met de omvang en bezoekersaantallen van City Gaming/ Mysteria past niet in een dichtbebouwde woonbuurt als de onze. U doet afbreuk aan onze woonomgeving en aan het historische karakter van de buurt. In het voorgenomen besluit staat niets over bezoekersaantallen (de ondernemer schat ten minste 50.000 p/j, met name in de weekenden) en het voorkomen van overlast voor omwonenden. Het betreft een woonbuurt; hoe gaat de gemeente mij beschermen?

Ook valt nergens te lezen hoe dit besluit samenhangt met andere herbestemmingen in de omgeving. Er worden op korte afstand van de kerk vele nieuwe appartementen ontwikkeld (hoek Hoogstraat-Edenstraat, project Nieuw Bergen). De woonomgeving wordt nog drukker. Hoe past dit plan daartussen? Ik verwacht zorgvuldigere en meer gedetailleerde besluitvorming van uw zijde.

 1. Gebrek aan communicatie

U hebt omwonenden nooit gevraagd om mee te denken over herbestemming of bij te dragen aan besluitvorming. De kerk heeft een maatschappelijke bestemming; het is dus een ruimte die het algemene, maatschappelijke belang moet dienen. Waarom doet u er anderhalf jaar over om een voorlopig besluit te formuleren en geeft ons daarna pas voor het eerst inspraak over de bestemming van onze kerk?

 1. Te verwachten overlast

Ik verwacht onacceptabele parkeer-, verkeers- en geluidsoverlast. Het beeld dat u schetst van de beschikbare parkeerruimte komt niet overeen met de werkelijkheid en uw berekeningen zijn gebaseerd op wensdenken. Ik stel dat de berekeningen niet kloppen. Over verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid schrijft u niets. Met welke aantallen verkeersbewegingen in de wijk houdt u rekening gezien de (verkeers)veiligheid? Over het beperken van geluidsoverlast schrijft u ook niets. Ik voorzie overlast op al deze fronten en verwacht dat u omschrijft hoe u deze binnen grenzen houdt die passen bij een woonwijk.

 1. Misbruiken van de noemer ‘maatschappelijke voorziening’

In de Schrijversbuurt zijn veel maatschappelijke bestemmingen, pal naast de kerk bevinden zich bijvoorbeeld een aantal zorg verlenende instanties. Dit plan heeft echter niets met een maatschappelijk belang van doen, de omschreven activiteiten zijn niet maatschappelijk van aard. U misbruikt die noemer en begeeft zich daarom buiten de mogelijkheden van het bestemmingsplan.

 1. Groenvoorziening

Onze buurt heeft dringend behoefte aan meer groen. Met dit plan wordt wederom een kans gemist om, in het maatschappelijk belang, een echte verbetering aan te brengen aan de groenvoorziening. U vult de ruimte slechts met activiteiten die niets bijdragen aan het maatschappelijk belang.

 

 1. Gebrek aan grenzen

De omvang van de onderneming die zich zal vestigen in de kerk wordt niet omschreven en dus ook niet ingeperkt. Grenzen voor de horeca-activiteiten zijn er niet. Dat kan toch niet in het maatschappelijk belang zijn? Waarom bent u niet open en duidelijk over de belasting die deze onderneming zal zijn voor de wijk? Hoe hebt u getoetst dat dit plan past en blijft passen binnen het bestemmingsplan? Er lijkt sprake te zijn van het goedkoop, intensief exploiteren van de kerk als ‘hal’, in plaats van het duurzaam in stand houden van een monument. Hoe hebt u getoetst dat dit intensieve gebruik niet leidt tot verdere sluipende achteruitgang van de toestand van onze kerk?

Ik vind het onvoorstelbaar dat mijn gemeente zich inspant om een plan van weinig duurzame waarde door te zetten, terwijl het zoveel afbreuk doet aan een prachtige, gewilde woonomgeving en brede weerstand oproept. Ik zie voldoende aanknopingspunten om dit voornemen terug te draaien en hoop op bezinning van uw zijde. Ik verneem graag uw reactie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

Zienswijzen indienen?!

Naar aanleiding van de buurtbijeenkomst voor degenen die bezwaar maken tegen de komst van een GameCenter in de Heilig HartKerk en degenen die blijven streven naar een andere, meer passende bestemming, nu het volgende:

 • Er waren meer dan 55 zeer betrokken buurtbewoners aanwezig.
 • Met vele anderen die op deze avond niet aanwezig konden zijn, hebben wij contact gehad over de informatie die uitgewisseld is.
 • Bij onze nabespreking aan het eind van de avond leefde er bij ons een wat onbevredigd gevoel over hoe we om zijn gegaan met de aanwezigheid van Arjan Uit het Broek en Annet Hardon van de Gemeente. We realiseerden ons dat we vanuit een wat krampachtige spagaat hebben geacteerd tussen de belangen die wij van buurtgenoten wilden behartigen en de relatie met de Gemeente die wij ondanks onze verschillen wel vanuit dialoog goed willen houden. De manier waarop wij hen bejegend hebben, verdiende niet de schoonheidsprijs. We hebben de volgende dag nog contact met hen opgenomen en van beide kanten is dit onaffe draadje nu afgehecht.
 • Onderstaand de informatie rond het indienen van zienswijzen die op die avond uitgedeeld is.

ZIENSWIJZEN

Wij roepen iedereen die een bezwaar heeft tegen het voorgenomen Gamecenter als herbestemming van de Heilig HartKerk op om dit bezwaar kenbaar te maken bij de Gemeente.

INZIEN STUKKEN – Op stadskantoor

Inmiddels hebben alle gastheren en –vrouwen van het stadskantoor een training gehad, zodat de stukken zonder verdere verwarring in te zien zijn. Meld dan dat de stukken DIGITAAL beschikbaar zijn, met zaaknummer (Ontwerpbesluit V19/35980) en in week van publicatie (38) en eventueel adres Ploegstraat 3 Eindhoven.

 Termijn voor indienen van zienswijzen:

17 oktober tot en met 27 november 2019. Brief moet ontvangen zijn op de sluitingsdatum.

Schriftelijk: Brief voorzien van datum, naam, adres en handtekening naar:

Het college van burgemeester en wethouders

T.a.v. het hoofd van de afdeling Vergunningen

Postbus 90150

5600 RB Eindhoven

Zaaknummer: ALTIJD VERMELDEN: Ontwerpbesluit V19/35980 + vermelden: week van publicatie: 38

Tip: Doe dit aangetekend of lever persoonlijk af en vraag een ontvangstbevestiging.

Mondeling: Vóór 20 november 2019 een afspraak maken met mevrouw R. van Lieshout, telefoonnummer 040-2382681 of per e-mail rianne.van.lieshout@eindhoven.nl

Tip: Vraag om schriftelijke bevestiging.

Belangrijk: Gebaseerd op  mondelinge informatie van ondernemer dat hij MINIMAAL 150 bezoekers per dag moet hebben om rendabel te zijn. = 1050 per week, 4200 per maand, 50400 per jaar. Omdat ondernemersplan ontbreekt in de stukken die ter inzage liggen, is er geen indicatie te geven van het te verwachten maximale aantal bezoekers.

Onderwerpen + onderbouwing (waarom is dit bezwaarlijk en op grond waarvan denkt u dit?)

Mogelijke onderwerpen (dit is een handreiking, vul aan met eigen ideeën)

ONDERWERP

 

ARGUMENTATIE
Bestemming “maatschappelijke voorziening”

 

Bedrijfsactiviteit en horeca
Verkeers- en parkeeroverlast

 

Geen mobiliteitsplan, berekening en meting parkeren discutabel, , al zwaarbelaste leefomgeving door verkeer.
Geluidsoverlast Isolatie kerk? Overlast van komende en gaande bezoekers.
Groenvoorziening Geen groenplan, onduidelijkheden over consequenties voor bestaand (weinig) groen.
Belangenafweging

 

Geen gezamenlijke besluitvorming of dialoog over alternatieven, 1000 handtekeningen, veel meer mensen die bezwaren hebben, petitie .
Gebrek aan regulering

 

Geen ondernemingsplan; doelgroepen, openingstijden, grenzen voor activiteiten? Geen garanties voor de buurt. Geen duurzaam onderhoudsplan voor het monument.

Werkgroep ‘Behoud Schrijversbuurt’ Email: behoudschrijversbuurt@gmail.com
website: https://schrijversbuurt.home.blog/

Brief aan betrokken instanties (5 juli)

Aan: Betrokkenen van o.a. Stichting Senioren Overleg Gestel, Van Abbestichting, Gemeenteraad, Bisdom en Parochie

Betreft: herbestemming Heilig Hartkerk, Eindhoven, 5 juli 2019 

Geachte dames en heren, 

U bent allen direct dan wel indirect betrokken bij de herbestemming van de Heilig Hartkerk in de Schrijversbuurt te Eindhoven. De werkgroep ‘Behoud Schrijversbuurt als woonbuurt’ heeft in de afgelopen maanden dan ook met u contact gehad. Het proces rondom de herbestemming is nu na ruim een jaar een nieuwe fase van besluitvorming ingegaan. Graag informeren we u over onze standpunten omwille van transparantie en om verrassingen te voorkomen in de procedures die zullen volgen. 

Ruim een jaar geleden werd de eerste aanvraag ingediend voor herbestemming van de kerk naar een game/entertainment-center. Destijds werd gesproken over besluitvorming middels de reguliere voorbereidingsprocedure. Inmiddels zijn we vijf vergunningsaanvragen van dezelfde ondernemer verder en blijkt ook dat de reguliere voorbereidingsprocedure niet de juiste was. Op dit moment is er voor het eerst een vergunningsverzoek in behandeling genomen en dat zal gebeuren volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.  

Wij als werkgroep zijn naar aanleiding van gesprekken met de betrokken ondernemer, betrokkenen van parochie en gemeente tot de conclusie gekomen dat het gamecenter op geen enkele manier past in onze woonwijk. Het draagvlak in de wijk voor ons initiatief is groot: naast de ingevulde online petitie, zetten 930 bewoners hun handtekening tegen de komst van het gamecenter. De bezwaren die leven, zijn van uiteenlopende aard en volgens ons zwaarwegend. 
We zijn ervan overtuigd dat onze bezwaren standhouden in een eventueel beroep en daardoor de komst van het gamecenter op deze locatie onmogelijk maken. De werkgroep   heeft mede op basis van deze vooronderstelling daartoe geld ingezameld bij de buurtbewoners en een jurist ingeschakeld, maar zal ook gebruik maken van rechtsbijstand van meerdere belanghebbenden. We willen benadrukken dat we het méér dan jammer vinden dat het zo ver moet komen voor we kunnen praten over een oplossing die wel past. Op deze wijze kost dit herbestemmingstraject de gemeente, de parochie, de wijk én de ondernemer onnodig veel tijd en geld. Dit proces levert op deze manier o.i. alleen ‘verliezers’ op, terwijl het volgens ons in goed overleg tot betrokken en gezamenlijke besluitvorming kan komen.  
 

In de Schrijversbuurt heerst sinds jaren bij 95 procent van de bewoners het gevoel dat de wijk er niet op vooruit gaat, zoals u kunt zien in de buurtthermometer. Een slepende procedure zoals deze draagt aan die beleving niets goeds bij. Wat ons spijt is dat serieuze opties die wel goed bij de wijk pasten, door de parochie als verhuurder zijn afgewezen zodra het plan voor het gamecenter ontstond. In plaats van bestaande -goed passende- ideeën  naar een voor alle partijen bevredigende oplossing te brengen, wordt nu ingezet op maximaal eenzijdig gewin; de lusten voor de parochie, de lasten voor de wijk.  

Na gesprekken met andere geïnteresseerde partijen zijn we ervan overtuigd geraakt dat er snel te realiseren opties zijn die aan de wensen van alle belanghebbenden tegemoetkomen. Ook na een bezwaarprocedure over het voorliggende plan, blijven wij bereid tot het gesprek over een alternatief en we brengen graag de relevante partijen bijeen. We voeren dat gesprek echter liever eerder. 

Hoogachtend, 

Werkgroep ‘Behoud Schrijversbuurt als woonbuurt’ 

Marjo Korrel, Bert Vinken, Ton Bellemakers, Lies Baaijens, Wim Copier, Frank Koolen, Alex van de Rakt, Wouter Linckens.

Hierop hebben we een reactie via email ontvangen van Annet Hardon, Plaatsvervangend afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening. Zij verwijst naar de lopende procedure en t.z.t. publicatie van het ontwerp-besluit via de gemeentelijke website.

 

 

 

Update stand van zaken

Beste buurtgenoten,

Het heeft even geduurd voordat we de juiste informatie boven tafel hadden over de status van de vergunning/herbestemming van de Kerk. We hebben nu de nodige helderheid:

Op 3 mei  jl. Hebben we als werkgroep ‘behoud schrijversbuurt als woonbuurt’ een (vervolg)gesprek gevoerd met ambtenaren van de gemeente Eindhoven. We spraken over de stand van zaken m.b.t. de herbestemming van de Heilig hartkerk en de gevolgde procedure.

Vanuit Gemeente Eindhoven waren 3 personen aanwezig; de voorzitter Integrale intake nieuwe initiatieven (Sector Ruimtelijke Ordening),het plaatsvervangend afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening (tevens jurist Ruimtelijke Ordening) en de Gebiedsmanager Strijp/Gestel.

In dit gesprek werden een aantal zaken duidelijk:

 • Tot nu toe (stand 3 mei 2019) ligt er nog geen ontvankelijk verklaarde vergunningsaanvraag door Tim Hoeijmans (City Gaming) bij de Gemeente. Besluitvorming heeft daarom nog niet plaatsgevonden. 
 • Eerdere informatie vanuit de gemeente maakte duidelijk dat een reguliere procedure gevolgd zou worden. Dit bleek onjuiste/foutieve informatie te zijn. Omdat de kerk een rijksmonument is zal een aanvraag voor hetwijzigen van bestemming onder de uitgebreide procedure moeten vallen.
 • Zodra Tim Hoeijmans of de St Jorisparochie (als eigenaar van het pand) een vergunningsaanvraag doet die wel als ontvankelijk door de gemeente verklaard wordt en in behandeling genomen wordt, zal deze aanvraag verwerkt worden in een Uitgebreide Procedure. (maximale duur 32 weken)
 • Na publicatie van een ‘ontwerpbesluit’ in Groot Eindhoven en op de site van de gemeente bij het item ‘aangevraagde vergunningen’, kan iedereen binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaren via ‘zienswijzen’ bij gemeente indienen. 

Kortweg; 

op dit moment is er dus geen vergunningsaanvraag in behandeling, maar dat kan in principe snel veranderen, afhankelijk van de inhoud van een aangepaste aanvraag.

Voor alle betrokkenen, dit betekent dat we nu afwachten tot er een melding van de Gemeente komt. En we dan een nieuwe bijeenkomst zullen organiseren om verdere acties te mobiliseren. 

En tot slot: we hebben een website! https://schrijversbuurt.home.blog

Neem gerust contact op als u een vraag of idee voor een initiatief wilt delen! 

Voor verdere toelichting over de procedures zie de website van Rijkswaterstaat; 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-algemene/procedure/overzicht/