Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Herbestemming Heilig HartKerk, termijn indienen van zienswijzen verlengd t/m 21 februari a.s.

Als aanvulling op het eerdere bericht https://nextdoor.nl/p/g9WBpncF2pNt?view=detail&init_source=search&query=Herbestemming%20Heilig%20Hartkerk  over het opnieuw indienen van zienswijzen:

Na veelvuldig contact met de Gemeente is er nu eindelijk door hen een brief met excuses verstuurd aan de mensen die eerder (vóór 9 november 2022) een zienswijze ingediend hebben. Doordat er toen de verkeerde stukken ter inzage zijn gelegd, ligt er nu een nieuw ontwerpbesluit + bijbehorende stukken in het Stadskantoor. 

Door deze fout is het helaas nodig om opnieuw uw zienswijzen in te dienen en is de termijn voor het indienen van uw eventuele bezwaren nu verlengd t/m 21 februari.

Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar via behoudschrijversbuurt@gmail.com

Mede namens de werkgroep, Marjo Korrel – Voorzitter

Advertentie

Herbestemming Heilig Hart Kerk 2023

Indienen nieuwe zienswijzen. Opnieuw dus!

De eerste vergunning, die afgewezen is door de Rechtbank in Den Bosch, ligt op dit moment bij de Raad van State en moet nog worden behandeld.

In oktober 2022 heeft City Gaming (T. Hoeijmans) een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd en de Gemeente heeft deze opnieuw toegekend.

U kon toen de stukken bij de balie van het Gemeentehuis inzien en op basis daarvan voor 6 november uw zienswijze indienen.

En toen …

Oeps … foutje … Recentelijk bleek dat de Gemeente de verkeerde stukken ter inzage heeft gelegd.

De Gemeente heeft nu het nieuwe ontwerpbesluit met de juiste stukken opnieuw ter inzage gelegd.

De Gemeente heeft inmiddels, op ons verzoek, ook toegezegd dat degenen die in 2022 een zienswijze hadden ingestuurd hiervan nog een bericht krijgen van de gemeente.

Dit alles houdt in dat er nu opnieuw voor 7 februari zienswijzen ingediend kunnen worden.

Daarna zal de Gemeente deze nieuwe zienswijzen beoordelen en wederom een besluit nemen. Deze stukken zullen woeden toegevoegd bij de stukken welke al bij de Raad van State liggen.

Mocht u uw bezwaren kenbaar willen maken tegen de plannen rond dit Family Entertainment Center als herbestemming van de Kerk, dan hopen wij dat u de energie op kunt brengen om dit nogmaals te doen.

In grote lijnen is de nieuwe aanvraag niet verschillend van de vorige. Wel ontbreken o.a. de gegevens van het te verwachten aantal bezoekers, maar op dat gebied blijven wij uitgaan van de stukken die nu bij de Raad van State liggen en waarin vermeld staat dat het gaat om ongeveer 50.000 bezoekers per jaar. De vrees voor aantasting van de leefomgeving, geluidsoverlast en overlast van komende en gaande bezoekers en de daarmee samenhangende belasting voor verkeer en parkeerruimte overeind en gerechtvaardigd.

Voor het gemak kunt u dus de inhoud van uw vorige zienswijze gebruiken, voorzien van nieuwe datum en wellicht ook nog met persoonlijke aanvullende opmerking over deze gang van zaken.

Mocht u hierover vragen hebben of steun wensen, stuur dan een mailtje naarbehoudschrijversbuurt@gmail.com

Zienswijzen moeten vóór 7 februari ingediend worden.

U moet dan het zaaknummer in uw brief aangeven, V19/35980, uw naam en adres én deze persoonlijk ondertekenen.

Als u dit schriftelijk wilt doen, dan kunt u dit sturen naar: College van burgemeesters en wethouders, t.a.v. Hoofd Afdeling Vergunningen, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

U kunt ook kiezen voor het mondeling indienen en toelichten van uw zienswijze. U wordt dan te woord gestaan door iemand (meestal ’n jurist) van de Gemeente. Tijdens het gesprek kunt u ook uw eerdere zienswijze als bijlage, met recente datum, aanleveren. Degene met wie u spreekt maakt een verslag van wat u inbrengt. Dit verslag kunt u nog corrigeren en dan ondertekenen, mét de eventueel aangeleverde bijlage.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 040-2386540. Noem daarbij ook het zaaknummer en de afspraak kan gemaakt worden.

Op basis van enkele eigen ervaringen raden wij u aan te kiezen voor deze weg. Het kost iets meer tijd, maar dan heeft u ook eens contact met een mens van vlees en bloed van de Gemeente en krijgt u de kans om ook echt even gehoord en begrepen te worden. Dat kan zo z’n voordelen hebben.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben om wederom de juiste actie te ondernemen, zodat een andere herbestemming mogelijk wordt die meer passend is in deze mooie Schrijversbuurt.

Binnenkort volgt meer informatie over verschillende ontwikkelingen rond de herbestemming van de Heilig HartKerk en onze contacten met juristen en diverse mensen bij de Gemeente.

Nogmaals: voor vragen kunt u ons bereiken via behoudschrijversbuurt@gmail.com

Vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep

Bert Vinken, Lies Baaijens, Wim Copier, Hans Martens, Ton Bellemakers, Wouter Linckens, Frank Koolen en Marjo Korrel

Update Herbestemming Heilig HartKerk 26 november 2022

Buurtgenoten dienen zienswijze in m.b.t. nieuwe vergunning. 

Een aantal buurtgenoten hebben voor 6 november hun zienswijze ingediend bij de Gemeente Eindhoven Dit was nodig omdat City Gaming een nieuwe vergunning had aangevraagd en gekregen van de Gemeente. Opnieuw gaat de gemeente voorbij aan de te verwachten overlast van verkeer, geluid en parkeren. Opnieuw wordt niet gezocht naar een meer passende herbestemming van de HH Kerk, zoals wonen, kantoren, of een sportschool.

Opnieuw wijzen vele buurtgenoten de vergunning af vanwege het grote aantal van ruim 50.000 bezoekers per jaar, 7 dagen per week, tot middernacht met ondersteunende horeca. 

De gemeente gaat daarna die zienswijzen, en ook de zienswijzen van een aantal juristen namens verzekerde buurtgenoten, beoordelen en neemt dan een besluit.

Wordt vervolgd. 

Hoorzitting naar aanleiding van bezwaren E-scooter verhuur.

Nadat sinds eind 2021 buurbewoners bezwaren hebben gemaakt tegen de overlast van E-scooter verhuur vanuit de HH Kerk (Ploegstraat 3) door City Gaming en het besluit om niet te handhaven door de gemeente Eindhoven, was er op 24 oktober een hoorzitting op het stadhuis. Hierbij waren enkele buurtbewoners aanwezig, evenals Tim Hoeijmans van City Gaming en Nico van Dongen namens de parochie St Joris.

De voorzitter van de hoorzitting (Mevrouw Annemarie van de Waard) gaat nu deze zaak verder intern onderzoeken en daarover het college van B en W adviseren.

Wordt vervolgd.

Flyer van City Gaming

In de flyer van 19 oktober van City Gaming en de parochie St Joris wordt naast omschrijvingen over ‘het concept’ niet ingegaan op de feitelijke, concrete en meermaals benoemde bezwaren van vele buurtbewoners. Helaas slagen City Gaming en Parochie er ook met deze flyer niet in om de buurt een volledig en helder beeld te geven van de plannen en de consequenties daarvan, gezien het beoogde grote aantal bezoekers, de te verwachte overlast van parkeren, geluid en komend en gaande verkeer, de openingstijden tot 12 uur in de nacht, gecombineerd met horeca. Jammer!

Ook verdrietig is het groot aantal onterechte en nogal grove beschuldigingen richting de mensen van de werkgroep. Het is erg verleidelijk om ons hiertegen met forse bewoordingen te verweren. Dat doen we echter niet omdat we te allen tijde een goede dialoog over feiten nastreven, in plaats van strijd op basis van onheuse insinuaties en gekleurde interpretaties. Neemt niet weg dat de onjuiste aantijgingen aan ons adres nog wel vragen om rechtgezet te worden. Wat we hier nu wel alvast willen corrigeren is het geschetste beeld dat de bezwaren uit de buurt slechts van een heel klein clubje komt. De Werkgroep Behoud Schrijversbuurt  is geen actiegroep maar kanaliseert de mening van mensen uit de buurt die een andere herbestemming van de HH Kerk nastreven en zorgt voor een laagdrempelig overlegplatform. Getuige zijn de bijna duizend handtekeningen, ruim 270 ingediende zienswijzen tegen de vergunning, een aantal ondersteunende bijeenkomsten in het Trefpunt en de ruim vijfduizend euro die in de buurt zijn gecollecteerd voor juridische ondersteuning. Niet voor niets hebben de bezwaren en activiteiten van zeer vele buurtbewoners geleid tot een afwijzing van de vergunning door de Rechtbank in Den Bosch.

Op 21 december organiseert City Gaming een informatiebijeenkomst over (quote:) “het echte verhaal”. U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst bij City Gaming.

Tot zover de meest actuele informatie vanuit ons als leden van de Werkgroep Behoud Schrijversbuurt. 

Ideeën voor indienen van zienswijzen

Wij roepen iedereen die een bezwaar heeft tegen het voorgenomen Gamecenter als herbestemming van de Heilig HartKerk op om dit bezwaar kenbaar te maken bij de Gemeente.

Dat kan in uw eigen woorden. Hoe meer brieven/zienswijzen hoe beter!

Laat de Gemeente uw stem horen zodat duidelijk wordt dat we een andere en betere herbestemming willen.

Inzien van de stukken: kan op het Stadskantoor – Meld dan adres Ploegstraat 3 en zaaknummer V19/35980

Termijn voor indienen van zienswijzen en persoonlijke brieven voor 7 november 2022.

Brief moet ontvangen zijn op de sluitingsdatum.

Schriftelijk: Brief voorzien van datum, naam, adres en handtekening naar:

Het college van burgemeester en wethouders

T.a.v. het hoofd van de afdeling Vergunningen

Postbus 90150

5600 RB Eindhoven      

Zaaknummer: ALTIJD VERMELDEN: Ontwerpbesluit V19/35980

Tip: Doe dit aangetekend of lever persoonlijk af en vraag een ontvangstbevestiging.                 

Mondeling: Vóór 7 november 2022 een afspraak maken via tel.nr. 040-2386540. Er is veel verwarring bij de Gemeente over de persoon die echt bereikbaar moet zijn op dit nummer en die gemachtigd is om hiervoor afspraken te maken. U kunt ook het algemene nummer 14040 bellen en dan het zaaknummer vermelden en dringend verzoeken om doorgeschakeld te worden naar de juiste persoon. Wij zijn hiermee bezig. Zodra er meer duidelijkheid is, volgt die informatie.

Tip: Vraag om schriftelijke bevestiging van de afspraak. 

Onderwerpen + onderbouwing (waarom is dit bezwaarlijk en op grond waarvan denkt u dit?) 

Mogelijke onderwerpen (dit is een handreiking, vul aan met eigen ideeën) 

 INZIEN STUKKEN kan op het Stadskantoor – Meld dan adres Ploegstraat 3 en zaaknummer V19/35980

ONDERWERP VOORBEELD ARGUMENTATIE
De buurt/wijkDorps karakter. Hof van Eden en de kwetsbare bewoners. Vanwege parkeerdruk al betaald parkeren vanaf 01-05-2007 in Hof van Eden. Ruim 900 handtekeningen, ruim 250 petities van buurtgenoten tegen de voorgenomen herbestemming voor een Entertainment centre/Game center. 
De H HartkerkDoor verhuur aan entertainment-center belemmert de parochie andere ondernemers met beter passende alternatieven.Oud parochianen hebben veel verdriet van het feit dat de parochie hun belang volkomen negeert.
 Bestemming “maatschappelijke voorziening”(“sport en sportieve recreatie”) Bedrijfsactiviteit is entertainment en ondersteunende horeca (inclusief catering en alcohol). Op de website van Cerieus (op hetzelfde adres, maar dus onder andere naam) worden activiteiten aangeboden welke volgens ons geen maatschappelijke functie hebben. De Gemeente heeft in 2017-2018 geen vergunning verleend aan deze ondernemer voor activiteiten ‘escaperooms’ in de kerk. Huidige (nieuwe) activiteiten zijn vergelijkbaar. Bijvoorbeeld de aangeboden ‘mazerunner’ is een soort escaperoom.Gemeente stelt geen vragen over en doet geen onderzoek naar welke activiteiten er gaan komen, of over de kaders wat wel en niet kan en laat de buurt met vragen zitten.De menselijke maat bij de gemeente ontbreekt volkomen bij het hanteren van de definitie ‘maatschappelijk’.
Activiteiten en tijdenVolgens onze huidige informatie: Dagelijks van 10.00 tot 24.00 uur 7 dagen per weekGroepsgewijs aanbod en deelname, zoals bedrijfsuitjes, verjaardagsfeestenVerwachting (minimaal!) 50.000 bezoekers per jaar (1.000 per week) in m.n. avonden en weekends.
Verkeers- en parkeeroverlast Groepen komen, zijn bezig in de kerk met activiteiten en/of horeca en vertrekkende bezoekers. Gevaarlijke situaties i.v.m. kinderen en ouders van nabijgelegen school. Geen mobiliteitsplan, berekening en meting parkeren discutabel, al zwaarbelaste leefomgeving door verkeer.
GeluidsoverlastOverlast van komende en gaande bezoekers tot 24.00 uur.
GroenvoorzieningGeen groenplan, onduidelijkheden over consequenties voor bestaand (weinig) groen.
Belangenafweging Geen gezamenlijke besluitvorming of dialoog over alternatieven, 1000 handtekeningen, veel meer mensen die bezwaren hebben, petitie en donaties .
Gebrek aan regulering Geen ondernemingsplan; doelgroepen, openingstijden, grenzen voor activiteiten? Geen garanties voor de buurt. Geen duurzaam onderhoudsplan voor het monument.

Werkgroep ‘Behoud Schrijversbuurt’ Email: behoudschrijversbuurt@gmail.com 
website: https://schrijversbuurt.home.blog/

oktober 2022

Herbestemming Heilig Hartkerk,      

een nieuwe vergunning in aantocht.      

Beste buurtbewoners,

In verband met een drietal belangrijke ontwikkelingen voor het vestigen van “Game-centrum-Mysteria” in de HH Hart Kerk in de Ploegstraat willen wij u informeren.

Gemeente vindt belang van één eigenaar en ondernemer belangrijker dan 1200 buurtbewoners

De eerste vergunningsaanvraag van de Gemeente is afgewezen door de Rechtbank in Den Bosch. De Gemeente Eindhoven is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. En het houdt maar niet op!  De ondernemer heeft een nieuwe vergunning aangevraagd en de Gemeente heeft deze opnieuw toegekend aan City Gaming/Mysteria/Cerieus om een soort Family Entertainment Centre te starten in de HH Kerk. Deze aanvraag voor een nieuwe vergunning ligt momenteel ter inzage in het stadhuis.

Beroep bij de Raad van State 

De Rechtbank in Den Bosch heeft op 6 augustus 2021 de Gemeente Eindhoven in het ongelijk gesteld rond het verlenen van een vergunning voor ‘Mysteria’. Dit omdat de Gemeente de door buurtbewoners naar voren gebrachte vrees voor aantasting van de leefomgeving, geluidsoverlast, vrees voor overlast van bezoekers en overlast in verband met het verkeer van en naar Mysteria en de toename van de parkeerbehoefte, in onvoldoende mate heeft weerlegd. De Gemeente is hierover in beroep gegaan bij de Raad van State. Wij verweren ons daar namens alle betrokken buurtbewoners met hulp van onze advocaat Mr. M. Smets. 

Bezwaren E-scooterverhuur

Sinds eind 2021 merken veel buurtbewoners allerlei activiteiten in en om de kerk. De eigenaar van City Gaming/Mysteria (en Cerieus) begon vanuit de kerk met, naast verhuur van E-scooters aan groepen, ook met het aanbieden van andere activiteiten in de HH Kerk, zoals: team-uitjes, action-painting, catering met bar. Allemaal activiteiten waar naar onze mening geen vergunning voor is verleend. Een aantal buurtbewoners heeft bezwaar gemaakt en om handhaving verzocht en de Gemeente in gebreke gesteld. Echter de Gemeente Eindhoven vindt dat ook deze activiteiten passen binnen de bestemming ‘Maatschappelijk”. Buurtbewoners bezwaar aangetekend en een hoorzitting volgt binnenkort.

Wat kunt u doen tegen deze nieuwe vergunning? 

Net zoals de vorige keer kunt u uw zienswijze indienen bij de gemeente Eindhoven. De argumenten (verkeersoverlast vanwege ongeveer 50.000 bezoekers per jaar (7 dagen per week tot 12 uur in de nacht), geluids- en parkeeroverlast van komende en vertrekkende groepen bezoekers, het is puur entertainment en niks maatschappelijks, het staat beter passende investeerders in de weg etc.) zoals gebruikt tegen de vorige vergunningsaanvraag kunnen opnieuw door U worden gebruikt. 

Deze zienswijze kunt U SCHRIFTELIJK voor 6 november 2022 sturen aan: College van burgemeesters en wethouders, t.a.v. Hoofd Afdeling Vergunningen, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. In uw brief moet u daarbij het zaaknummer aangeven (V19/35980) en datum, uw naam en adres én uw handtekening opnemen. U kunt ook een afspraak maken via telefoonnummer 040-2386540 om uw zienswijze MONDELING te geven. 

In het kader van juridische ondersteuning zijn we ook op zoek naar buren.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben om wederom de juiste actie te ondernemen! 

U kunt uw eventuele vragen mailen naar behoudschrijversbuurt@gmail.com

Namens de werkgroep ‘Behoud Schrijversbuurt’                

Bert Vinken, Lies Baaijens, Wim Copier, Hans Martens, Ton Bellemakers, Frank Koolen, Marjo Korrel

Gezocht: rechtsbijstandverzekerden

Beste buurtbewoners, 

In het kader van juridische ondersteuning tegen het vestigen van een “Family entertainment Centre” in de H Hart Kerk in de Ploegstraat zijn wij op zoek naar buren met een rechtsbijstands- verzekering. De juridische kosten tot en met ons beroep bij de Raad van State zijn betaald door de rechtsbijstandsverzekeringen van een vijftal buurtgenoten.

Als u binnen 250 m van de kerk woont, een rechtsbijstandsverzekering heeft en onze strijd voor behoud van de leefbaarheid van de Schrijversbuurt steunt, meldt u dan aan via ons mailadres: behoudschrijversbuurt@gmail.com

Wij nemen dan met u contact op voor overleg.

Uitspraak Rechtbank, ondernemer krijgt geen vergunning

De Rechtbank in Den Bosch heeft in een definitieve uitspraak op 06 augustus 2021 de omgevingsvergunning voor het verbouwen van HH Hart v.an Jezus Kerk, t.b.v. het project Mysteria, van de Gemeente de Eindhoven afgewezen.

Met andere woorden; de Rechtbank heeft het beroep tegen de gemeente Eindhoven, wat onze advocaat namens buurtbewoners heeft ingediend, gegrond verklaard.

De gemeente heeft namelijk niet voldoende aangetoond dat de komst van Mysteria geen overlast zou geven voor de buurt.

De werkgroep en verzekerden uit de buurt die zich namens de Schrijversbuurt al jaren inzetten tegen de komst van dit FEC is uiteraard zeer gelukkig met deze uitspraak van de Rechtbank.

De gemeente krijgt van de rechtbank wel een jaar de tijd om een nieuw vergunning traject voor Mysteria op te starten.

Het is nu afwachten of nog er hoger beroep bij de Raad van State volgt.

Update Heilig Hartkerk, 16 oktober 2020.

Beste Betrokken Buurtbewoners,

Update Herbestemming Heilig Hartkerk 16 oktober 2020: Mr. Smets heeft, binnen de gestelde termijn, namens een aantal buurtbewoners bezwaar ingediend tegen de herbestemming van de Heilig Hartkerk. Het vervolg van de beroepsprocedure is dat de gemeente en de ondernemer hier weer op kunnen reageren. Vervolgens, als alle stukken verzameld zijn, zal de rechtbank een zittingsdatum gaan plannen. De verwachting is dat dit pas in 2021 zal zijn. Afgelopen periode kwam ook het bericht dat de gemeente Eindhoven een nieuw plan ter inzage had liggen; met name het voorontwerp-bestemmingsplan Strijp, Gestel, Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid 2020. Hier kon op gereageerd worden door zienswijzen in te dienen. Als werkgroep hebben we dit opgepakt en op 15 oktober bezwaar gemaakt, onder andere tegen de (wederom) vage en ruime beschrijving van de definitie ‘maatschappelijke bestemming’.

Wij houden jullie op de hoogte.

Groet, namens Werkgroep Behoud Schrijversbuurt.

Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief maart 2020

Herbestemming Heilig Hartkerk

 Bijeenkomst op 23 maart in ’t Trefpunt om 19.30 uur 

Uitnodiging voor:  Buurtgenoten die acties willen ondernemen om te voorkomen dat er een vergunning verleend gaat worden voor een Gamecenter als herbestemming van de Heilig Hart Kerk

Beste betrokkenen,

Graag willen we u informeren over voortgang en besluitvorming rondom de bestemming van de HH Kerk. In het kort de huidige stand van zaken

Zienswijze van de buurt op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Op 22 oktober 2019 hebben we een drukbezochte bijeenkomst gehouden over de vergunningsaanvraag en de procedure van de zienswijzen. Tientallen buurtbewoners hebben voor 20 december 2019 een zienswijze bij het College van de gemeente Eindhoven ingediend.

Ook ‘onze’ advocaat Mr. Marcel Smets (de jurist van Keizers Advocaten die ons bijstaat n.a.v. uw vrijwillige bijdrage) heeft, samen met andere juristen namens direct belanghebbende buurtbewoners een uitgebreide zienswijze ingediend bij het Eindhovens College. De gemeente bereidt een reactie op deze zienswijzen voor. We verwachten binnenkort een reactie van de Gemeente.

Als de Gemeente een vergunning voor een ‘Gamecenter’ in de HH Kerk verleent, willen we de procedure bij de rechter voort zetten.

Er zijn betere alternatieven beschikbaar! Belangrijk is dat de bestemming in de buurt past, aansluit bij het beleid van de Gemeente voor meer woningen en/of zorg en geen verkeers-, parkeer- en geluidsoverlast geeft.

 Inspanning voor een dialoog

We hebben nogmaals geprobeerd het gesprek aan te gaan met het kerkbestuur over een alternatieve bestemming. Op 19 februari is er een overleg geweest tussen het voltallige kerkbestuur + twee externe adviseurs van de Sint Jorisparochie en een afvaardiging van de werkgroep. We hebben onze intentie en zorgen gemeld. Het kerkbestuur is nu niet bereid om alternatieve bestemmingen te bespreken.

 Bijeenkomst 23 maart 2020 om 19.30 uur in ’t Trefpunt, Hof van Eden.

We willen tijdens deze bijeenkomst een toelichting geven over de ingediende zienswijzen en het vervolg. Ook zal Mr Marcel Smets eventuele vragen beantwoorden en toelichting geven over de procedures.

Het zou voor onze voorbereiding handig zijn als u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt, per mail naar behoudschrijversbuurt@gmail.com

U kunt uw vragen ook vooraf mailen naar dit emailadres.  Uw komst is belangrijk!

We zien u graag op 23 maart!

Werkgroep ‘Behoud Schrijversbuurt’

Lies Baaijens, Ton Bellemakers, Wim Copier, Frank Koolen, Marjo Korrel, Bert Vinken, Wouter Linckens

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website https://schrijversbuurt.home.blog